Swart Advocaten - VOF

De vennootschap onder firma (hierna: vof), alsmede daarvan afgeleide varianten zoals de commanditaire vennootschap, is/zijn geen rechtsperso(o)n(en). De vof is een samenwerking van twee of meer natuurlijke personen, de vennoten.

Aansprakelijkheid bij vennootschap onder firmaIn samenwerkingsverbanden waarin de emotionele banden sterker zijn, wordt geregeld voor een vof gekozen, bijvoorbeeld in geval van samen ondernemende partners (en hun kinderen). Wanneer de vennootschap wijzigt qua samenstelling, is waakzaamheid geboden. Dit nu aansprakelijkheden op de loer liggen die grootscheepse gevolgen kunnen hebben voor de financiële situatie van de in- of uittredende vennoot.
Stel, vader X en moeder Y zijn beide ondernemers. Zij hebben de krachten gebundeld en zijn allebei vennoot van de vennootschap onder firma XY. X en Y krijgen een kind (Z), dat op zijn 21ste wenst toe te treden tot de vennootschap. Vader X wenst op datzelfde moment uit te treden. Waarvoor zijn X en Z vervolgens aansprakelijk?
Een vennoot van een vof (of commanditaire vennootschap) is met zijn gehele vermogen, zowel zakelijk als privé, aansprakelijk voor de schulden van de vof. Dit betekent dat wanneer vennootschapsvermogen niet voldoende is om de schuld mee te delgen, de zakelijke schuldeiser bij de vennoot in privé kan aankloppen voor de betreffende schuld. Het enkele uittreden van vader X uit de vennootschap leidt niet tot een ontslag van de aansprakelijkheid van deze uittredende vennoot. De uittredende vennoot blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die zijn aangegaan gedurende de periode dat hij vennoot was. Ook tegenovergesteld is sprake van een aansprakelijkheid. De toetredende vennoot is namelijk eveneens aansprakelijk voor ‘oude’ schulden. Kind Z wordt dus hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die zijn ouders als vennoten zijn aangegaan met de vennootschap X/Y.
Het is zaak bij het in of uittreden als vennoot duidelijke afspraken te maken met de overige vennoten. Doe dit in de eerste plaats middels een deugdelijk en juridisch correct opgestelde vennootschapsovereenkomst. In geval van uittreding dienen door de uittreder garanties en vrijwaringen te worden bedongen, dan wel dient actief met schuldeisers te worden gecommuniceerd over mogelijk ontslag uit de hoofdelijkheid van de uittreder. De intredende vennoot dient zich goed rekenschap te geven van de financiele toestand van de vennootschap en te bedingen dat hij (bijvoorbeeld) voor oude schulden volledig regres kan nemen op zijn medevennoten, desnoods onder zekerheidstelling. Swart Advocaten Almere adviseert u in dit kader gaarne!


Swart Advocatuur Almere


Mr. J.B.M. Swart
Busplein 36-38 (Regustower)
036-7601848
www.swartlaw.nl

Artikel geplaatst op: 26 oktober 2017 - 06:27

Gerelateerd

Delen