Swart & Dicke - Financiële zekerheden

Om zekerheid te verkrijgen dat vorderingen van debiteuren aan u voldaan worden, is het mogelijk om (stille) pandrechten te vestigen. Voornamelijk in geval van faillissement kan een dergelijk zekerheidsrecht soelaas bieden. Dit, nu u als pandhouder een betere positie inneemt dan een schuldeiser zonder zekerheidsrecht.

Financiële zekerheden: het pandrecht op vorderingenEen pandrecht wordt gevestigd door een onderhandse akte, welke, tezamen met de zogenoemde pandlijsten, wordt geregistreerd. Deze registratie vindt plaats bij de Belastingdienst. De datum van registratie van de akte en de bijbehorende pandlijst, is beslissend voor de vraag welke goederen onder het pandrecht vallen. Het pandrecht kan gevestigd worden op vorderingen van uw schuldenaar op derden (bijvoorbeeld de bank). Een pandrecht kan echter niet worden gevestigd op 'zuiver toekomstige vorderingen'. Om te beoordelen of het pandrecht rechtsgeldig gevestigd is, dient sprake te zijn van een vordering die op het moment dat het pandrecht wordt gevestigd reeds bestaat of uit een reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal worden verkregen. Is dat niet het geval, dan kan geen pandrecht op de vordering worden gevestigd.
Wanneer een banksaldo wordt verpand, dan verpandt men juridisch gezien een vordering van de pandgever die hij op de bank heeft. Het is vervolgens van belang te weten dat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad te gelden heeft dat betalingen die door derden op de bankrekening van uw schuldenaar gestort worden na de vestigingsdatum van het pandrecht, niet onder het pandrecht vallen. Deze betalingen vallen onder de noemer zuiver toekomstige vordering. Een clausule in de pandakte waarin is opgenomen dat de pandgever alle vorderingen die hij op de bank heeft en uit een reeds bestaande rechtsverhouding zal verkrijgen, is niet voldoende. De enkele contractuele relatie tussen de bank en de pandgever is dit ook niet. Slechts het saldo (de vordering) dat op het moment van vestiging bestaat, valt onder het pandrecht.
Wanneer u wenst dat toekomstige stortingen onder een pandrecht vallen, dan dient er (bijvoorbeeld) voor gezorgd te worden dat met enige regelmaat pandlijsten worden geregistreerd waarin de vordering op de bank wordt opgenomen. Zodoende wordt de vordering niet langer als toekomstige vordering, maar als huidige vordering aangemerkt. Het deugdelijk vestigen van pandrechten en het met regelmaat registreren van nieuwe pandlijsten is een van de manier die bijdraagt aan een deugdelijk creditmanagement. Swart & Dicke adviseert u in dit kader gaarne.

mr. J.B.M. Swart
Busplein 36-38 (Regustower)
036-7601848
www.swart-dicke.nl

Artikel geplaatst op: 28 april 2016 - 06:13

Gerelateerd

Delen