College zet zwaar in op aantrekken nieuwe bedrijven

Medio oktober presenteerde het nieuwe college de begroting voor 2019. De begroting is de eerste financiële vertaling van het coalitieakkoord. Duidelijk is dat het college zwaar inzet op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Almere, zowel nationaal als internationaal.
Wethouder Jaap Lodders overhandigde officieel de begroting 2019 aan Willem Boutkan, vice-voorzitter van de gemeenteraad. (Foto: Bart Buijs, Prospero)

In de begroting staat voorop dat vooral het aantrekken van nieuwe bedrijven – nationaal en internationaal - van groot belang is. Het college stelt letterlijk dat er geïnvesteerd gaat worden in een ‘verdere versterking van het vestigingsklimaat in Almere. Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan een vitale stad en bieden werkgelegenheid aan onze bewoners.’
Die groei van het aantal banen is van belang. Momenteel loopt het aantal banen in de stad geenszins in de pas met de groei van de (beroeps)bevolking (zie kader).
‘Wij zien de dienstverlening aan bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven, een sterke profilering van Almere als excellente vestigingsplaats, intensivering van het accountmanagement, een visie op ruimte voor bedrijven op nieuwe en bestaande werkgebieden als belangrijkste thema’s’, valt in de begroting te lezen. Het college ziet vooral kansen in de sectoren toerisme en recreatie en wil zich vooral focussen op een versterkte profilering binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en met partners in Flevoland.

Nieuwe economische agenda

In de begroting geeft het college aan in overleg te willen gaan met het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij het formuleren van een Nieuwe Economische Agenda. ‘Hier zullen we de focus bepalen voor de inzet van de extra middelen die we hebben vrijgemaakt voor de stimulering van de economische ontwikkeling. Ook is opdracht gegeven voor een analyse van de economische positie van Almere die tevens aanknopingspunten moet bieden voor de invulling van deze Agenda.’
In het voorjaar van 2019 moet die ‘Nieuwe Economische Agenda 2019-2023’ worden gepresenteerd.

Bedrijventerreinen

Het college zal ook met een visie komen op de herbestemming en revitalisering van bestaande en nog te ontwikkelen bedrijventerreinen. ‘We kijken hierbij ook nadrukkelijk naar de samenstelling van onze huidige beroepsbevolking en staan ook stil bij wat er nodig is voor de banen van de toekomst en bij wat voor stad we willen zijn. Daarbij heeft zeker de vermindering van de regeldruk onze aandacht. Ook versterken we het accountmanagement om te investeren in de contacten met het bestaande bedrijfsleven.’

ACM

Almere City Marketing (ACM) krijgt structureel 6 ton extra budget om nog meer zichtbaarheid te genereren als aantrekkelijke stad voor de vestiging van bedrijven. Almere moet worden neergezet als een stad met grote vrijetijdsmogelijkheden, waaronder ook het culturele aanbod.

Floriade

Het college is 'trots' om aan het einde van deze collegeperiode de Floriade te mogen realiseren. De verwachting is dat de Floriade in 2022 de stad veel kansen biedt en dat de economische effecten, voor werkgelegenheid en bedrijvigheid en de stad als geheel, substantieel zullen zijn. Zoals bekend is in de begroting al 7,2 miljoen euro extra voor het evenement uitgetrokken. Daarnaast is ook het risicoprofiel versterkt met ruim 5 miljoen euro.
IN KADER
Vestiging bedrijven

In Almere waren er in 2017 rond de 129 bedrijven op 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar. Dit ligt hoger dan in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners. Dit komt vooral doordat er in Almere verhoudingsgewijs meer eenpersoonsbedrijven zijn dan in de rest van Nederland. In Almere – maar ook in gemeenten met een vergelijkbare omvang – is er de afgelopen jaren sprake van een flinke toename van het aantal bedrijfsvestigingen.
Banen

In 2017 blijkt sprake van een lichte daling ten opzichte van 2016 voor wat betreft het aantal banen. In Almere is deze relatief laag. Gemeenten met vergelijkbare omvang hebben vaak een functie als kernstad in een regio. Almere daarentegen heeft een grote uitstroom van werkenden naar Amsterdam en omgeving. In Almere zijn ook relatief weinig banen in verhouding tot het aantal woningen. Het zijn er ongeveer evenveel. In gemeenten met een vergelijkbare omvang is de score hoger: er zijn daar meer banen dan woningen.
Artikel geplaatst op: 01 november 2018 - 14:58

Gerelateerd

Delen