Provincie tevreden met regeerakkoord

ALMERE – De provincie Flevoland ziet haar ‘ambities onderstreept’ in het nieuwe regeerakkoord. Vooral op de vlakken van samenwerking met andere provincies en gemeenten, duurzaamheid, ‘goed burgerschap’ en de luchtvaart.

Wat de luchtvaart betreft is Flevoland blij met de erkenning van de vier partners die Lelystad Airport zien als tweede belangrijkste vliegveld voor vakantievluchten. De voorgenomen aanpassing van het luchtruim wordt zo snel mogelijk gerealiseerd. Daarmee nemen geluidsoverlast en de uitstoot van CO2 af. Schiphol en Lelystad Airport krijgen zo de mogelijkheid om zich goed te ontwikkelen. Daarmee ligt de opening van het vliegveld op koers.

 

Duurzaamheid

Wie het regeerakkoord doorleest, ziet al snel dat de nieuwe regering het onderwerp ‘duurzaamheid’ hoog op de politieke agenda zet. Het Rijk houdt daarbij de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs voor ogen. Samen met gemeenten, provincies en waterschappen hopen zij tot een gezamenlijk bestuursakkoord te komen. Flevoland wil daar graag invulling aan geven vanuit onze voortrekkersrol. Bovendien willen VVD, D66, CDA en ChristenUnie met andere overheden een plan gaan maken voor de verduurzaming van gebouwen.

 

Bestuur

De coalitie zet in op versterking van het openbaar bestuur. De ondersteuning van raadsleden en leden van Provinciale Staten moet worden versterkt, bijvoorbeeld door opleiding. Een goede zaak, want ook in Flevoland wordt steeds meer gevraagd van raads- en statenleden. Kleinere gemeenten hebben steeds meer moeite om alle taken goed te vervullen. Het Rijk stuurt aan op herindeling om het bestuur te versterken. Bij deze procedure zou de provincie actief betrokken moeten zijn.

 

Burgerschap

Op verschillende manieren benadrukken de vier partijen het belang van goed burgerschap. Vanuit het onderwijs gaat daarom een maatschappelijke diensttijd gelden, die ingevuld wordt door jongeren en onder meer in samenwerking met de provincies wordt opgezet. De maatschappelijke diensttijd duurt maximaal zes maanden. Maatschappelijke organisaties kunnen ieder jaar bij mede-overheden projecten voorstellen die voor deze diensttijd in aanmerking komen.

 

Omgevingswet

De nieuwe regering gaat door met de Omgevingswet, die over twee jaar in werking moet treden. Flevoland heeft zijn huidige omgevingsvisie gebaseerd op deze wet. Het Rijk zal ruimte bieden aan lokaal en regionaal maatwerk. Flevoland is daar volop mee bezig.

 

Mobiliteit

De fiets is een mooi alternatief voor het openbaar vervoer en de auto, vindt het nieuwe kabinet. Het Rijk trekt daarom 100 miljoen euro uit om gemeentelijke en provinciale initiatieven rond fietspaden en het openbaar vervoer te ondersteunen. Dit biedt voor Flevoland veel kansen. Provincies mogen daarnaast experimenteren met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer. Verder is Flevoland blij met de steun van het Rijk om ook de N-wegen in Nederland veiliger in te richten.

 

Landbouw

‘Ondernemend en innovatief’. Op dit punt spreken het Rijk en de provincie Flevoland met één mond. De landbouw krijgt alle ruimte om zich vernieuwend te ontwikkelen. Daarbij gaat de aandacht van het Rijk in het bijzonder uit naar gezinsbedrijven, die een grote rol spelen in de sector. Flevoland is content met de 15 miljoen euro die in het regeerakkoord genoemd wordt voor de innovatie in de visserijsector.

 

Daarnaast hebben de politieke partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in hun akkoord veel aandacht voor de energietransitie, een onderwerp waar Flevoland ook veel prioriteit aan geeft. Verder zal het Rijk volgens de nieuwe plannen geen nieuwe kortingen aan provincies en gemeenten opleggen en profiteert ook Flevoland mee van de extra uitgaven die in het regeerakkoord worden aangekondigd. Flevoland ziet in het regeerakkoord bevestigd dat de rechtbanken niet gesloten worden.

Artikel geplaatst op: 11 oktober 2017 - 10:17

Gerelateerd

Delen